تعداد در کارتن : 2 رول

سازگار با دستگاه های : KX-FP200_KX-FM210_KX-FM220_KX-FMC230_KX-F1010_KX-F1110_KX-F969_KX-F1015_KX-F1016_KX-FP250_KX-FM260_KX-FP270_KX-FM280_KX-FP258_KX-FP278_KX-FP101_KX-FP106_KX-FP108_KX-FP121_KX-FP128_KX-FM131

ادامه مطلب