متداول ترین کار برای آرشیو برگه های مورد نیاز شما و الصاق آن ها ، منگنه کردن چند برگ به هم می باشد.

این سوزن های مسی بسیار مقاوم تر از مدل های رایج بوده و با پایه 6 میلیمتر می تواند تعداد 25 برگ کاغذ 80 گرم را به هم متصل کند.

تعداد در هر بسته 1000 عدد سوزن می باشد.