دایره بر از 16 میلی متر تا 22 میلی متر با مکانیزم جدید برای سهولت در کار

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب